Formulare
Scris de Administrator   
Miercuri, 04 Ianuarie 2017

Formulare

 Cerere de autorizare sanitară  (.pdf)

 Cerere de asistenţă de sănătate publică / certificare / autorizare   (.pdf)

    Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii
b)memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
c)dovada achitării tarifului de certificare.
   Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din:
a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii;
b)schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
c)proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
d)memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
e)dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
(conform Ord. MS nr. 103/2009 cu modificările şi completările ulterioare)
 
 Documentaţia necesară pentru autorizare sanitară pentru prestarea de servicii funerare cfm. Ordinului M.S. nr.1532/29.12.2017 publicat in Monitorul Oficial nr.46/17.01.2018:
a)copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului şi certificat constatator pentru punctele de lucru (după caz), actului constitutiv/statutului din care să reiasă codul CAEN;
b)memoriul tehnic privind spaţiile şi mijloacele de transport;
c)planul de situaţie cu încadrarea în zonă şi schiţele cu detalii de structură funcţională;
d)dovada privind deţinerea legală a spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
e)acte doveditoare privind angajarea tanatopractorului/tanatopractorilor şi documente privind calificarea tanatopractorului/tanatopractorilor;
f)dovada deţinerii trusei/truselor de îmbălsămare;
g)fişele de aptitudine ale personalului care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenelor medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi certificatele de sănătate mintală ale personalului care prestează îngrijiri medicale şi celui care transportă decedaţii;
h)autorizaţia de transport emisă în baza Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau cartea de identitate a vehiculului cu următoarele înscrisuri specifice: categorie de folosinţă: autovehicul special; caroserie: SD funerar;
i)declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
j)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare nr. ........ din data de ............., în valoare de ............... lei - copie conformă cu originalul;
k)alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.
i)copie CI al solicitantului
_______
* Documentele menţionate la lit. a)-j) vor fi depuse în copie cu menţiunea "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.
Nota: Memoriul tehnic privind mijloacele de transport al persoanelor decedate , în vederea  înhumării, de la locul unde corpul defunct este păstrat până la locul înhumării, se va întocmi conform Hotărârii Guvernului nr. 741/2016, Anexa 2: Specificații  tehnice pentru autovehiculele societăților de servicii funerare, după cum urmează:
- paragraful 1. autovehiculul pentru asistență funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului
- paragraful 2. autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsuflețit spre locul de înhumare
-paragraful 3. autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre si transport internațional
 Transportul decedatului în această etapă este condiționat de prezenta documentelor de deces emise de catre autoritatea publică locală (conform articolului 31(4) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru  aprobarea  Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumareacadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului  de garantare )
  În cazul persoanelor decedate în alte localități, situate la o distantă mai mare de 30 Km de cea în care urmează să aibă loc înhumarea, pentru înhumare sunt necesare atât certificatul de deces cât și avizul sanitar de transport eliberat de către Directia de Sănătate Publică județeană, conform prevederilor atr. 26 (2) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016.

2. Documente necesare pentru obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării:
  - certificatul de tanatopractor nr. ........./............, 
  - copie după certificatul medical constatator al decesului doamnei/domnului ........................., 
  - cererea familiei pentru îmbălsămare* 
  - declaraţia privind metoda şi produsele biocide folosite.
  - copie CI al solicitantului
______
* pentru completarea cererii familiei pentru îmbălsămare, se vor depune documente care să ateste gradul de rudenie al solicitantului:
    □ soț/soție al/a defunctei/defunctului
    □ rudă apropiată a defunctei/defunctului, gradul......
sau:
    □ persoană mandatată prin contract pentru a se îngriji de înmormântare
    □ persoana stabilită prin testament pentru a se îngriji de înmormântare

3. Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire):
a)memoriul tehnic;
b)planul de situaţie cu încadrarea în zonă/copie după certificatul de urbanism*;
c)schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice;
d)actul de înfiinţare a cimitirului;
e)acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului şi declaraţie pe propria răspundere că spaţiul este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
f)regulamentul de organizare şi funcţionare a cimitirului, avizat de autoritatea publică locală;
g)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare nr. ......... din data de ............, în valoare de .................. lei - copie conformă cu originalul;
h)alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.
Documentele menţionate la lit. a)-g) se depun în copie cu menţiunea "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.
i) copie CI al solicitantului
 _______
* Certificatul de urbanism se va depune doar pentru cimitirele înfiinţate după anul 1958, în situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare.

4. Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane):
a)memoriul tehnic cu detalii constructive ale crematoriului;
b)planul de situaţie cu încadrarea în zonă/documentaţia de urbanism;
c)schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice activităţii;
d)actul de înfiinţare a crematoriului/autorizaţia de construcţie;
e)acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului/declaraţie pe propria răspundere că spaţiul este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
f)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, respectiv chitanţa de plată a tarifului de autorizare nr. ....... din data de ............, în valoare de ............... lei - copie conformă cu originalul;
 g)alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale, identificate de personalul specializat, prezentate în etapa de evaluare.
Documentele menţionate la lit. a)-f) sunt depuse în copie cu menţiunea "conform cu originalul" şi vor fi semnate şi/sau ştampilate de către solicitant.
h) copie CI al solicitantului

Notă : declaratia pe propria raspundere a tanatopractorului precum si cererile pentru:
 - obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru prestarea de servicii funerare
- obţinerea avizului direcţiei de sănătate publică în vederea îmbălsămării
 - cererea familiei pentru îmbălsămare
- obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de înmormântare /înhumare (cimitire)
- obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate (crematorii umane)
se gasesc la DSP Vrancea, compartiment avize / autorizatii sanitare.
Ultima actualizare ( Luni, 25 Iunie 2018 )
 

Ziua Mondiala a Sanatatii

comunicat_23.11.2009_-_ah1n1.jpgIn fiecare an, pe data de 7 aprilie cand este celebrata Ziua Mondiala a Sanatatii, Organizatia Mondiala a Sanatatii lanseaza spre dezbatere institutiilor specializate si societatii civile in ansamblul ei cate o tema considerata majora pentru sanatatea publica, pentru comunitatile umane
Citeşte mai departe...
 
 

Sondaj

Cum apreciati activitatea DSP Vrancea?
 

TEL. VERDE


Ministerul Sănătăţii   
0800 800 187
CNAS 0800 800 950
  COV19 0800 800 358 
 

Depistarea precoce a cancerului de col uterin

Calitatea apei in Vrancea

calitatea_apei.jpg
  .:  A fost publicat Raportul privind calitatea apei produsă şi distribuită în jud. Vrancea în anul 2019.
Citeşte mai departe...
 

Ghid

  Ghid privind documentele care se depun la direcţiile de sănătate publică, precum şi a documentelor emise de Ministerul Sănătăţii care pot fi eliberate prin direcţiile de sănătate publică...
Citeşte mai departe...
 

Apel 112

Apel 112 Aplicația de telefonie mobila Apel 112 
 GOOGLE PLAY
 APP STORE  
DSU Aplicația de telefonie mobilă DSU
 GOOGLE PLAY   
 APP STORE  

 

Boala diareica acuta

Virusul West Nile

  comunicat_24.11.2009_-_ah1n1.jpgInfectarea cu virusul West Nile se produce prin intepatura de tantar si nu se transmite de la om la om. In 1996, tara noastra a avut de infruntat prima epidemie cu
Citeşte mai departe...
 

Informare gripa

www.insp.gov.roGripa
 

SIPOCA 35

 

Cine e online

Avem 8 vizitatori online