Atributii
Scris de Administrator   
Joi, 25 Februarie 2010

 Direcţia de Sănătate Publică este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătăţii, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcţia de Sănătate Publică reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local şi are în principal următoarele atribuţii:
- evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare din teritoriul arondat, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţă medicală a oricărei persoane din raza judeţului;
- coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;
- organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale;
- coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, dezastre, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspunde de organizarea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;
- participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi cu alte structuri din Ministerul Sănătăţii;
- organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmeşte şi transmite rapoarte statistice către instituţiile desemnate în acest sens;
- furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii datelor;
- avizează şi supune aprobării Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare din subordine;
- la cerere, efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

 Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică este asigurată de un comitet director, compus din director executiv şi directorii executivi adjuncţi.
Structura Direcţiei de Sănătate Publică cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale.
Personalul Direcţiei de Sănătate Publică este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat, administraţie, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal contractual.

[RUNOS]
Ultima actualizare ( Marţi, 15 Noiembrie 2016 )