Formulare
Scris de Administrator   
Miercuri, 04 Ianuarie 2017

Formulare

Cerere de asistenţă de sănătate publică / certificare / autorizare   (.pdf)

    Documentaţia necesară pentru certificarea conformităţii se compune din:
a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii
b)memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;
c)dovada achitării tarifului de certificare.
   Documentaţia necesară pentru asistenţa de specialitate de sănătate publică se compune din:
a)cerere şi documente aferente specifice domeniului activităţii;
b)schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz;
c)proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;
d)memoriul tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţii care se desfăşoară sau se va desfăşura în acesta, după caz;
e)dovada achitării tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate publică.
(conform Ord. MS nr. 103/2009 cu modificările şi completările ulterioare)
 Documentaţia necesară pentru autorizare sanitară pentru prestarea de servicii funerare:
a)cerere conform modelului;
b)copie de pe certificatul de înregistrare a societăţii la registrul comerţului;
c)dovada deţinerii spaţiului în care se prestează serviciile funerare;
d)memoriul tehnic care să cuprindă detalii privind spaţiile şi mijloacele de transport;
e)dovada că operatorul economic care prestează servicii funerare are în dotare cel puţin o trusă de îmbălsămare conform prezentelor norme;
f)dovada că are angajat cel puţin un tanatopractor cu diplomă obţinută conform prezentelor norme;
g)fişele de aptitudine ale întregului personal care lucrează în firma de servicii funerare care atestă efectuarea examenelor medicale la angajare şi/sau examenele medicale periodice, conform Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare. Suplimentar, persoanele care prestează efectiv îngrijiri mortuare, inclusiv cele care transportă decedaţii, vor prezenta şi un certificat de sănătate mintală;
h)autorizaţia emisă conform Legii nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare mijloc de transport;
i)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
j)declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
k)în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
 Documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară pentru activităţi de înmormântare/înhumare (cimitire)
a)cerere semnată de administratorul cimitirului;
b)memoriu tehnic care va cuprinde:
- capacitatea totală proiectată, respectiv numărul de locuri;
- sectorizarea corespunzătoare pentru fiecare cult recunoscut;
- dotarea cu utilităţi conform prevederilor art. 23 alin. (1);
- planul sălii de ceremonii funerare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 28;
c)certificatul de urbanism;
d)regulament de organizare şi funcţionare a cimitirului întocmit de administratorul cimitirului şi avizat de autoritatea administraţiei publice locale;
e)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
f)declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
g)în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
   Documentaţia necesară pentru activităţi de incinerare a persoanelor decedate:
a)cerere semnată de administratorul crematoriului uman, conform modelului prevăzut la art. 46 lit. f);
b)memoriu tehnic care să cuprindă detalii constructive ale crematoriului;
c)documentaţia de urbanism;
d)autorizaţia de construcţie;
e)dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;
f)declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
g)în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
(conform HG 741/2016) 
Ultima actualizare ( Miercuri, 04 Ianuarie 2017 )